Mieli nariai, norime Jus informuoti, kad Flirtas projektas bus sustabdytas 05.27 ir nebeveiks. Nuo šiandien VIP ir kreditai nebus parduodami. Paslaugomis galima bus naudotis iki uždarymo dienos.

Flirtas.lt Taisyklės

Norėdami naršyti Flirtas.lt (toliau - pažinčių portalas, svetainė arba paslauga) svetainėje bei naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis privalote laikytis Flirtas.lt naudojimosi taisyklių. Savo įsipareigojimą laikytis Flirtas.lt taisyklių Jūs išreiškiate sutikdami su šiomis taisyklėmis.

Flirtas.lt yra internetinė pažinčių svetainė skirta suaugusiems. Svetainės vartotojai gali būti tik tie asmenys, kurie yra sulaukę 18 metų. Registruodamiesi vartotojai sutinka su svetainės taisyklėmis bei patvirtina, kad jie yra ne jaunesni nei 18 metų. Asmenys, kuriems nėra 18 metų nesutinka su taisyklėmis ir iškart privalo nutraukti registracijos procesą bei palikti svetainę.

 1. Tapti Flirtas.lt nariu (toliau – narys) ir naudotis teikiamomis Flirtas.lt paslaugomis gali tik prisiregistravęs naudotojas.
 2. Registruotis Flirtas.lt gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, pateikę tik teisingus ir išsamius duomenis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Flirtas.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie nario pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Nariui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Flirtas.lt turi teisę nedelsdamas ir nepranešęs vartotojui pašalinti narį iš užsiregistravusių asmenų sąrašo (panaikinti nario registraciją) ir (arba) imtis bet kokių kitų veiksmų.
 3. Narys privalo patvirtinti nurodytus el. pašto, telefono arba „Facebook“ prisijungimo duomenis. Priešingu atveju, jam bus draudžiama naudotis pažinčių svetainės paslaugomis.
 4. Narys visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant Flirtas.lt ir/ar kitiems nariams padarytą žalą
 5. Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas nario profilis. Nario sukurto profilio duomenys nuo tokio profilio sukūrimo yra matomi ir prieinami kitiems Flirtas.lt nariams.
 6. Narys gali riboti sukurto profilio duomenų prieinamumą kitiems Flirtas.lt nariams pasirinkdamas atitinkamus nustatymus nario profilio duomenų tvarkymo puslapyje.
 7. Flirtas.lt paslaugų teikėjas neatsako už paties nario iniciatyva sukurto profilio duomenų prieinamumą ir atskleidimą kitiems Flirtas.lt nariams ir/ar tretiesiems asmenims.
 8. Už nario vardo ir prisijungimo slaptažodžio (toliau – prisijungimo duomenų) slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako pats narys.
 9. Narys privalo užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, narys privalo nedelsdamas apie tai informuoti Flirtas.lt administraciją ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Narys atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant nario prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę (galintys atsirasti) ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka nariui.
 10. Flirtas.lt turi teisę neįspėjęs nario panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios nario pateiktos informacijos ar duomenų.
 11. Registruodamasis portale bei pateikdamas Flirtas.lt savo duomenis ir/ar informaciją, naudotojas besąlygiškai sutinka, jog portalo paslaugų teikėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus nario asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokius duomenis ir/ar informaciją šiais tikslais:
  1. Flirtas.lt paslaugų teikimui – sąlygų asmenims susipažinti su jiems patinkančiais kitais asmenimis pagal jų pateiktos asmeninės informacijos visumą sudarymas, informacijos apie narį skelbimas ir duomenų ir/ar informacijos naudojimas įmonės teikiamoms paslaugoms bei sutartinių santykių vykdymui;
  2. tiesioginės rinkodaros.
 12. Paslaugų teikėjas tvarko nario pateikiamus asmens duomenis, todėl tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo paties nario. Dažniausiai tvarkomi šie duomenys: nario vardas, pavardė, slapyvardis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka(-os), IP adresas, pomėgiai, susirašinėjimo žinučių turinys, gyvenamoji vietas (adresas), lytis, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, portalo naršymo istorija, šeimyninė padėtis, kreditinės kortelės ir (arba) mokėjimo įstaigos sąskaitos/identifikacijos numeris.
 13. Paslaugų teikėjas jokios anksčiau paminėtos informacijos, sudarančios naudotojo asmens duomenis, be naudotojo sutikimo neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga pačios paslaugos teikimo tikslams, įskaitant fizinius bei juridinius asmenis, teikiančius mokėjimo paslaugas, ir fizinius bei juridinius asmenis, teikiančius tarnybinės stoties nuomos paslaugas. Šie asmenys, teikdami savo paslaugas, prieina arba gali prieiti prie kai kurių nario duomenų ir/ar informacijos apie narį. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams ir juos valdys tik tokia apimtimi, kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
 14. Registruodamasis pažinčių portale ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio ir kitokio pobūdžio informacijos iš Flirtas.lt svetainės, išskyrus reklaminio ar kitokio pobūdžio informaciją, kuri būtų laikoma tiesioginės rinkodaros vykdymu, jei vartotojas nedavė sutikimo tvarkyti jo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.
 15. Informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacija nariui gali būti teikiama bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos nario portalui pateiktus duomenis. Dažniausiai tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti naudojami šie duomenys: Vartotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka, IP adresas, pomėgiai, susirašinėjimo žinučių turinys, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, svetainės naršymo istorija. Narys turi teisę atšaukti sutikimą gauti minėtą informaciją iš Flirtas.lt. Pareiškimas dėl informacijos siuntimo nutraukimo turi būti siunčiamas support@flirtas.lt. elektroniniu paštu arba raštu.
 16. Visa nario registracijos ir naudojimosi pažinčių portalo paslaugomis metu pateikta nario asmeninė informacija ir kiti duomenys bus saugomi vienerius metus po to, kai duomenų subjektas pats pašalina savo duomenis arba nuo paskutinės duomenų subjekto aktyvumo dienos portale. Kai narys pats pašalina duomenis, jie nustatytą laiką saugomi neaktyvioje duomenų bazėje.
 17. Narys, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę neatlygintinai kartą per kalendorinius metus susipažinti su paslaugų teikėjo tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Paslaugų teikėjas, gavęs Vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nario prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Nario prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Jei narys, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į paslaugų teikėją (raštu, elektroniniu paštu, per teikiamų paslaugų svetaines ar kitokia forma). Paslaugų teikėjas privalo asmens duomenis patikrinti ir ne vėliau nei per 5 darbo dienas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, bei informuoti apie tai duomenų subjektą ir susijusius duomenų gavėjus. Narys gali skųsti paslaugų teikėjo, kaip duomenų valdytojo ir/ar tvarkytojo, veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per vieną menesį nuo atsakymo gavimo dienos arba per vieną menesį nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.
 18. Flirtas.lt pasilieka teisę pakeisti taisykles bet kuriuo metu. Flirtas.lt privalo informuoti visus vartotojus apie taisyklių pasikeitimą el. Paštu arba paskelbiant apie tai svetainėje www.flirtas.lt 30 dienų prieš taisyklėms įsigaliojant. Vartotojo ir paslaugų teikėjo susitarimu, jeigu vartotojas neištrina savo anketos per 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo, jis sutinka su naujomis taisyklėmis.
 19. Nariai gali užsiregistruoti, pradėti bendrauti ir ieškoti kitų narių visiškai nemokamai, tačiau norintys išsiskirti, būti labiau matomi ir bendrauti neribotai, jie gali pasinaudoti papildomomis flirtas.lt paslaugomis, kurios yra mokamos. Papildomų paslaugų įsigijimas nesuteikia nariams teisės pažeisti šių taisyklių nuostatų.
 20. Tuo atveju, kai nario patekimas į pažinčių portalą arba svetainės paslaugų teikimas yra apribojamas arba nutraukiamas dėl priežasčių, nesusijusių su šiose taisyklėse numatytų nario pareigų pažeidimu, esant rašytiniam nario prašymui terminuotų mokamų paslaugų teikimas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos portalo paslaugos arba jų teikimas buvo suvaržytas. Apie profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas portalo veikimas ar paslaugų teikimas, Flirtas.lt paslaugų teikėjas informuoja tą pačią dieną, kurią numatoma pradėti profilaktikos darbus. Nario prašymu terminuotų mokamų paslaugų teikimas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį buvo atliekami profilaktikos darbai, ir kurį buvo visiškai apribotas svetainės paslaugų teikimas.
 21. Narys turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti pažinčių portalo teikiamų paslaugų panaikindamas savo registraciją. Įsigydami papildomas paslaugas nariai supranta, kad turi teisę per 14 dienų atsisakyti įsigytų paslaugų bei atgauti sumokėtus pinigus. Apie grąžinimą nariai turėtų pranešti el. Paštu support@flirtas.lt. 14 dienų pinigų grąžinimo garantija netenka galios tą akimirką, kai vartotojams paslauga pradedama teikti ir jie ja pasinaudoja. Jokiais kitais atvejais pinigai už papildomas mokamas paslaugas nėra grąžinami.
 22. Pažinčių portalas neatsako už narių ar trečiųjų asmenų veiksmus naudojantis svetainės paslaugomis bei galimybėmis ir padarytą žalą. Vartotojas yra atsakingas už padarytą žalą, ypač, jei jis parodo agresiją ar kitokiais būdais žemina svetainės narius.
 23. Pažinčių portale narių patalpinta informacija netampa svetainės nuosavybe. Pažinčių portalas garantuoja narių informacijos saugumą pagal visus teisinius reikalavimus, tačiau pažinčių portalas negali būti atsakingas už tai, kad narys tinklapyje pasidalino savo privačia informacija viešai (pvz. telefono numeriu, el. Paštu, Facebook paskyra ir t.t.) arba asmenine žinute su trečiaisiais asmenimis.
 24. Narys privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie daro ar gali daryti žalą pažinčių portalui, kitiems Flirtas.lt nariams ar tretiesiems asmenims bei jų interesams.
 25. Svetainėje Flirtas.lt draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
  1. skatintų smurtą, rasinę, etninę, kultūrinę ar kitokio pobūdžio diskriminaciją;
  2. įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
  3. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų gyvenimą;
  4. pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
  5. pažeistų autorių teises bei gretutines teises;
  6. pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.
 26. Flirtas.lt Flirtas.lt administracija pasilieka teisę pašalinti nario nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. Pagrindiniai reikalavimai profilio nuotraukoms:
  1. Nuotraukose privalo aiškiai matytis nario veidas;
  2. Nuotraukos turi būti bent 300x300 pikselių dydžio;
  3. Nuotraukos turi būti nedidesnės nei 20 megabaitų;
  4. Nuotraukose negali būti vaizduojama erotika (įskaitant, bet neapsiribojant: nuogas kūnas, apatinis trikotažas ir pan.);
  5. Nuotraukose negali būti vaizduojamas smurtas, įskaitant, bet neapsiribojant, smurtą skatinantys ar kitus narius įžeidžiantys vaizdai, ženklai ar gestai;
  6. Nuotrauka turi būti nario nuosavybė;
  7. Nuotraukose negali būti vaizduojama bet kokio pobūdžio reklama, įskaitant, bet neapsiribojant, vandens ženklai, logotipai ir pan.);
  8. Nuotraukose negali būti vaizduojami vieni nepilnamečiai asmenys;
  9. Nuotraukos negali kartotis.
 27. Flirtas.lt administracija pasilieka teisę užrakinti arba panaikinti bet kokią profilio nuotrauką, kuri pažeidžia svetainės taisykles. Vartotojai turi teisę kelti atviras erotines nuotraukas, tačiau jos turi būti užrakinamos. Nuotraukos, kuriose matysis nepilnamečiai arba kuriose vartotojo veidas nėra matomas, bus iškart trinamos.
 28. Pornografijos ir/ar erotikos platinimas, propagavimas ar reklamavimas svetainėje yra draudžiamas. Reklama svetainėje be flirtas.lt leidimo yra uždrausta.
 29. Narys privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado Flirtas.lt, kitiems nariams ar tretiesiems asmenims, dėl nario veiksmų ar veiklos naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis.
 30. Jeigu vartotojas vykdo nelegalią veiklą, jo anketa bus iškart panaikinama, o visa informacija apie vartotoją bus perduota teisinėms institucijoms ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms bei pašalinta iš Flirtas.lt sistemos.
 31. Bet kuris narys, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti Flirtas.lt administracijai.
 32. Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą pažinčių portale asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn.
 33. Už pakartotinį netinkamų nuotraukų kėlimą ir viešinimą pažinčių svetainėje Flirtas.lt administracija pasilieka teisę apriboti nariui galimybę kelti naujas nuotraukas ir/arba apriboti arba uždrausti nario patekimą į pažinčių portalą. Siekdamas užkirsti kelią nederamų ir svetainės įvaizdžiui kenkiančių nuotraukų plitimui Flirtas.lt pasilieka teisę tokias nuotraukas naudoti savo nuožiūra be atskiro nuotraukas įkėlusio asmens sutikimo.
 34. Bet koks HTML kodų ar programinės įrangos naudojimas svetainėje su tikslu pakenkti svetainės lankytojams yra draudžiamas. Nario, kuris naudojo HTML kodus ar programinę įrangą, anketa bus iškart pašalinama, o narys, jeigu jis nusižengė įstatymams, bus perduotas tyrimo institucijoms.

Privatumo politika ir slapukų naudojimo principai

Teikdami Flirtas.lt paslaugas ir bendradarbiaudami su klientais vadovaujamės partnerystės principais. Šiais principais vadovaujamės ir tvarkydami Jūsų asmeninius duomenis bei rūpestingai saugodami Jūsų privatumą. Šiame dokumente pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus.

Slapukas (angl. cookies) – tai nedidelė teksto rinkmena, naudojama daugelyje interneto svetainių pakartotiniams vartotojų apsilankymams fiksuoti. Kadangi slapukai yra neveiklioji rinkmena, jų naudojimas yra saugus. Slapukai neplatina virusų ar kitų žalingų programų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog slapukai yra naudojami daugumoje interneto svetainių. Flirtas.lt svetainėje naudojamų slapukų pagalba užtikrinamas tinkamas svetainės veikimas ir sudaromos geresnės sąlygos pritaikyti svetainę Jūsų poreikiams. O tai leidžia Jums sėkmingai naudotis svetaine, domintis Flirtas.lt paslaugomis bei užsakant norimas paslaugas. Norime atkreipti dėmesį, kad būtiniesiems slapukams vartotojo sutikimo nereikia, o kitus naudojame tik gavę sutikimą.

Flirtas.lt svetainėje naudojami slapukai:
 • Būtinieji – einamojo apsilankymo informacijos saugojimas,
 • Elgsenos slapukai – lankymo statistikų saugojimas,
 • Funkciniai slapukai – lankytojų pasirinkimų ir nustatymų informacijos saugojimas.

Iš slapukų gauti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais Taisyklių 11 punkte įvardintiems tikslams. Jokia informacija nėra perduodama jokioms trečiosioms šalims.

Slapukų naudojimo tikslai:
 • Slapukų išsaugota informacija naudojama įprastinių operacijų bei sveitainės veikimo užtikrinimo, statistinių duomenų rinkimo tikslais, siekiant svetainę tobulinti ir sukurti kuo patogesnes sąlygas svetainės lankytojams ja naudotis.
 • Slapukai taip pat padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Flirtas.lt svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Tokiu būdu svetainę galime tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums.
 • Jei, lankydamiesi mūsų svetainėje, paprašote, kad su Jumis būtų susisiekta, išsiunčiate mums paklausimą, elektroninį laišką, nurodydami savo vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, mes šiuos duomenis naudojame tik atlikdami Jūsų užsakymą bei suteikdami visą reikiamą informaciją apie mūsų paslaugas.
 • Elgsenos slapukai renka anoniminę informaciją, apie tai, kokiuose puslapiuose lankosi svetainės lankytojai. Jų pagalba sužinome, kokios prekės ir kokia tinklalapio informacija Jus labiausiai domina.
 • Funkciniai slapukai įsimena jūsų naršymo pasirinkimus, todėl apsilankius dar kartą nereikės naujai nustatinėti tų pačių parametrų.


Informuojame, jog iš slapukų gauti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. Jokia informacija nėra perduodama jokioms trečiosioms šalims.

Slapukų atsisakymas:

Kokius slapukus įrašome (jų tikslų pavadinimą ir galiojimą laiką), visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje. Taip pat bet kada galite atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdami nustatymus ir ištrindami Jūsų naršyklėje įrašytus slapukus. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad išjungus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos.

Jei nepageidaujate iš Flirtas.lt svetainės gauti slapukų, atidarykite savo naršyklės interneto parinktis, pasirinkite „Slapukų nustatymai“ (angl. Advanced Cookie Settings) ir įtraukite Flirtas.lt svetainės adresą į sąrašą svetainių, kurių slapukų nepageidaujate gauti. Taip pat galite nuspręsti ištrinti atskirus slapukus arba visus anksčiau Jūsų naršyklės išsaugotus slapukus.Daugiau informacijos apie slapukus, kaip juos ištrinti ar valdyti, galite sužinoti apsilankę tinklapyje www.aboutcookies.org

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
_gfpSkirtas rinkti duomenis apie vartotojo lankymąsi svetainėje. Surinkti duomenys naudojami kategorizuojant vartotojų pomėgius ir demografinius profilius.Įeinant į svetainę1001 dienaUnikalus identifikatorius
_gaNaudojamas atskirti vieną vartotoją nuo kitoĮeinant į svetainę1 dienaUnikalus identifikatorius
_gatNaudojamas stebėti vartotojo elgseną svetainėjeĮeinant į svetainę2 metaiUnikalus identifikatorius
frStebėti Facebook vartotojus, kurie yra atsisakę rinkodarosPrisijungimo, atsijungimo prie paskyros metu, naudojantis Facebook91 dienosNaršyklės identifikatorius, Facebook vartotojo identifikatorius
sSesijos slapuko sugeneravimasĮeinant į svetainęIki sesijos pabaigosUnikalus identifikatorius
cookies_acceptedNaudojamas užfiksuoti, ar vartotojas sutiko su mūsų slapukų naudojimo politikaĮeinant į svetainę730 dienosPasirinkimo identifikatorius
xc_hliNaudojamas užfiksuoti vartotojo prisijungimąĮeinant į svetainę1 metaiPrisijungimo identifikatorius
xc_atNaudojamas išlaikyti prisijungimąĮeinant į svetainę1 metaiPrisijungimo išlaikymo identifikatorius
_ouiNaudojamas vartotojo paskyros identifikavimuiĮeinant į svetainę1 metaiVartotojo paskyros identifikatorius
NIDSkirtas prisiminti vartotojo pasirinkimus svetainėjeĮeinant į svetainę184 dienosUnikalus identifikatorius
GADSkirtas prisiminti vartotojo elgseną svetainėjeĮeinant į svetainę1718 dienosUnikalus identifikatorius
HPSESSIDNaudojamas atpažinti mobiliuosius įrenginiusĮeinant į svetainęGalioja iki seanso pabaigosMobilių mokėjimų identifikatorius


Jei iškils bet kokių klausimų ar susidursite su nesklandumais, kreipkitės telefonu: +37064608218 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00) arba užeikite į skiltį: Pagalba

Jei turite klausimų, kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, visada galite su mumis susisiekti. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti kreipiantis, Baltupio gatvė 14, Vilnius, 08304, Lietuva, arba el. paštu: dap@vertex.lt

Portalas Flirtas.lt priklauso Legacy Ventures OU, į.k. 14004533, įsikūrusiai Narva mnt 5, Talinas.